Struktura organizacyjna

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • Coroczne dokonywanie kontroli działalności zarzšdu oddziału oraz wszystkich jednostek powoływanych przez Zarząd Oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawnymi , statutem SEP, uchwałami WZD i WZDO
  • Analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat
  • Składanie sprawozdań i uchwał Zarządu Oddziału dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat
  • Składanie sprawozdań na WZDO
  • Zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującego zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Zbigniew Dąbrowski
Członkowie - Bartosz Lewandowski
- Romuald Nalikowski
- Janusz Rosik
- Jakub Szczepkowski
Cofnij